Obec Nemešany

Zmluva

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-PO-VO-660-015/2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: KRHZPO-VO-660-015/21

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a za podmienok dohodnutých v zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR: hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka v obstarávacej hodnote: 114000 €

Zmluvná cena: 114000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.10.2021

Datum zverejnenia: 10.11.2021

Dokumenty Pdf 3052099.pdf ( veľkosť: 425,4 KB, aktualizované: Streda 10. November 2021 15:34 )