Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.09.2022
Crz:23.09.2022 20:45
Zmluva číslo: 20210120 Zmluva o poskytnutí licencie na softvér "SKIS - ŠKolský Informačný Systém" uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
20210120
0.00 € s DPH Obec Nemešany Matej Pončák - Soft Skis Academy 23.09.2022
23.09.2022
Crz:23.09.2022 20:45
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Nájom zaniká ku dňu 31.8.2022 zo strany nájomcu po dohode s prenajímateľom.
ZML-23/2022-1280
0.00 € s DPH MB-RAMS s.r.o. Obec Nemešany 31.08.2022
13.09.2022
Crz:13.09.2022 13:30
Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať.
RA-SNCA/20194351
0.00 € s DPH Obec Nemešany Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 02.09.2022
13.09.2022
Crz:13.09.2022 13:30
Úprava režijných nákladov na celodennú stravu pre deti MŠ Nemešany s účinnosťou od 05.09.2022.
3/2019
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 02.09.2022
13.09.2022
Crz:13.09.2022 13:30
Úprava ceny obedov zamestnancov Obce Nemešany s účinnosťou od 05.09.2022.
5/2019
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 02.09.2022
13.09.2022
Crz:13.09.2022 13:30
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla IVECO pre poistné obdobie od 16.11.2022 do 15.11.2023.
6827259157
0.00 € s DPH Obec Nemešany Komuálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 16.11.2021
13.09.2022
Crz:13.09.2022 15:31
Zmena zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 k zmluve uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom: Mení sa rozpočet projektu pri dodržaní výšky percenta maximálnej výšky Príspevku z Celkových oprávnených výdavkov. Menia sa slovné spojenia v ustanoveniach Dodatkov č.1, 2, 3 kde sú uvedené nesprávne slovné spojenia z dôvodu zrejmých chýb v písaní.
IROP-CLLD-X653-512-0
0.00 € s DPH Obec Nemešany Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z. 05.09.2022
22.08.2022
Crz:22.08.2022 17:05
Biznis NET DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov. MŠ Nemešany.
9935055534
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 17.08.2022
22.08.2022
Crz:22.08.2022 17:05
Prevádzkovateľ zberného miesta /distribútor/obec/ sa zaväzuje vykonávať na zbernom mieste bezplatný spätný zber pneumatík.
ZML-14/2022-1115
0.00 € s DPH Obec Nemešany OZV Pneu, s.r.o. 08.08.2022
22.08.2022
Crz:22.08.2022 17:05
Zmena "Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 10.07.2020".
0.00 € s DPH Obec Nemešany StavStar s.r.o. 10.06.2022
15.08.2022
Crz:15.08.2022 17:09
Sim karta a zariadenie Samsung Galaxy.
1-800858077531
75.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 15.08.2022
20.07.2022
Crz:20.07.2022 17:14
Na základe Žiadosti Prijímateľa o významnejšiu zmenu projektu doručenej Poskytovateľovi dňa 06.04.2022, sa v Prílohe č. 2 Zmluvy, časť 5. Aktivity projektu mení nasledovne: ,,Celková dĺžka realizácia hlavných aktivít projektu: 21 Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 10/2021 Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 06/2023“.
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Nemešany Pôdohospodárska platobná agentúra 04.07.2022
28.06.2022
Crz:29.06.2022 01:14
Nájom hrobového miesta.
2022/28
0.00 € s DPH Elena Sedláková Obec Nemešany 24.06.2022
23.06.2022
Crz:24.06.2022 01:14
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k zmluve uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom - mení sa dĺžka realizácie na 10 mesiacov, začiatok realizácie: 01.08.2021, ukončenie realizácie 31.5.2022.
IROP-CLLD-X653-512-0
0.00 € s DPH Obec Nemešany Občianske združenie MAS LEV, o.z. 22.06.2022
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:11
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač, obstarávacia hodnota 304,80 EUR/ks, v počte 1 ks.
ZML-3-63/2021-230
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 21.03.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 138.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 10