Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.05.2021 V článku II Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým znením: Zmena doby výpožičky na dobu určitú a to do uplynutia 15. kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia vypožičiavateľa o skončení Zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy.
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Štatistický úrad SR 15.03.2021
16.03.2021 Zmena doby výpožičky. V čl. II Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým znením.
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Štatistický úrad SR 15.03.2021
10.03.2021 Poskytnutie tlačového zariadenia HP PageWide 377dw do dočasného užívania,doprava zariadenia na dohodnuté miesto, dodávka spotrebných materiálov na prevádzkovanie predmetu zmluvy, zabezpečenie opráv a údržby zariadenia počas celej doby platnosti zmluvy, predaj uvedeného zariadenia po 48 mesiacoch používania.
111210001BPT
115.62 € s DPH Obec Nemešany REGIONPRESS, s.r.o. 11.02.2021
22.01.2021 zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 v obci Nemešany
0.00 € s DPH Obec Nemešany MOM č. 45-00329622-A0001 22.01.2021
22.12.2020 Zmena cien za zneškodnenie odpadov a za zneškodnenie KO s obsahom škodlivín od 1.1.2021
Dod.č.16 k 10/L/2006
0.00 € s DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 16.12.2020
14.12.2020 prenájom miestnosti na zriadenie POTRAVÍN, SKLAD, CHODBA, WC
1.00 € s DPH MB-RAMS, s.r.o. Obec Nemešany 30.11.2020
14.12.2020 Stanovenie výšky pomernej časti dotácie na záujmové vzdelávanie podľa Čl. III. Zmluvy na základe predložených údajov podľa Čl. II. ods. 8 Zmluvy.
25.00 € s DPH Centrum voľného času Obec Nemešany 09.12.2020
27.11.2020 ŠÚ SR bezplatne prenecháva Obci koncové zariadenia a SIM karty, za účelom poskytnúť mobilným asistentom sčítania na výkon asistovaného sčítania v teréne v súvislosti s uskutočnením sčítania obyvateľov v roku 2021
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Štatistický úrad SR 26.11.2020
28.10.2020 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
20/36/010/28
0.00 € s DPH Obec Nemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 28.10.2020
28.09.2020 Magio Internet - MŠ - doba viazanosti 24 mesiacov. Deaktivácia - Magio Televízia.
1-789060528330
15.90 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 17.09.2020
28.09.2020 T - mobilná služba, program Biznis mini 15
1-789060689338
15.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 17.09.2020
28.07.2020 Požičanie náradia Buracie kladivo DeWalt D25981-QS Sekač SDS max špicatý
68.80 € s DPH Obec Nemešany Tehelňa STOVA, s.r.o. 22.07.2020
13.07.2020 záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
123576.95 € s DPH Obec Nemešany StavStar s.r.o. 10.07.2020
17.06.2020 verejné obstarávanie - "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
2020/660
300.00 € bez DPH Obec Nemešany Mgr. Michal Magda 16.06.2020
26.05.2020 úprava ceny obedov zamestnancov Obce Nemešany s účinnosťou od 14.04.2020
5/2019
3.20 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 14.04.2020
Zobrazených 106 - 120 z celkových 138.
1 2 3 4 5 6 8 10