Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.05.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Poistenie majetku.
4419008530
0.00 € s DPH Obec Nemešany KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 17.05.2022
09.05.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Poskytnutie dotácie 1400 € pre DHZO na zabezpečenie materálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
1422417
1400.00 € s DPH Obec Nemešany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 06.05.2022
04.05.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Absolvovanie súvislej pedagogickej praxe žiakov SOŠPg v Levoči v Materskej škole Nemešany v termíne 16. - 20. 05. 2022.
ZML-9/2022-724
0.00 € s DPH Stredná odborná škola pedagogická Obec Nemešany 29.04.2022
02.05.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Nájom hrobového miesta.
2022/27
0.00 € s DPH Ing. Mária Ondrušová Obec Nemešany 29.04.2022
20.04.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Nájom hrobového miesta.
2022/25
20.00 € bez DPH Agnesa Zumriková Obec Nemešany 31.12.2021
30.03.2022 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP a Dodatku č. 1 k zmluve uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom - mení sa výška Celkových oprávnených výdavkov a maximálna výška príspevku. Celkové oprávnené výdavky: 100 000,00 EUR. Príspevok maximálne do výšky 95 000,00 EUR.
IROP-CLLD-X653-512-0
95000.00 € s DPH Obec Nemešany Občianske združenie MAS LEV, o. z. 23.03.2022
23.03.2022 Organizovanie a zabezpečenie odbornej praxe žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči v termíne od 04.04. do 08.04.2022 /5 pracovných dní/.
ZML-7/2022-515
0.00 € s DPH Stredná odborná škola pedagogická Obec Nemešany 21.03.2022
02.03.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/26
45.00 € bez DPH Rudolf Tarajčák Obec Nemešany 31.12.2021
28.02.2022 Záväzok dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa a záväzok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť.
0410/2022
0.00 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 17.02.2022
14.02.2022 Predávajúci predávajú nehnuteľnosť pozemok parc. č. C KN 596/17, druh pozemku orná pôda o výmere 206 m2 a pozemok parc. č. C KN 596/16, druh pozemku orná pôda o výmere 37 m2 kupujúcemu Obci Nemešany do výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 2,00 EUR.
ZML-3/2022-301
2.00 € bez DPH Obec Nemešany L. Holotňák, I. Holotňáková, M. Utlák, A. Utláková 10.02.2022
14.02.2022 Biznis NET doba viazanosti : 24 mesiacov /internet - OcÚ Nemešany/
9932986338
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 11.02.2022
14.02.2022 Biznis NET doba viazanosti: 24 mesiacov /internet - budova s.č.33 - Kultúrne a spoločenské priestory/
9932985939
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 11.02.2022
01.02.2022 V článku III. Miesto a čas vykonania diela sa text v bode 3.3 nahrádza novým textom a to: "Termíny realizácie diela: do 130 dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom."
Dodatok č. 2
0.00 € s DPH Obec Nemešany StavStar s.r.o. 24.01.2022
27.01.2022 Nájom hrobového miesta.
18/2012
40.00 € bez DPH Mgr. Jozef Olejník Obec Nemešany 31.12.2021
27.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/24
20.00 € bez DPH Marian Tarajčák Obec Nemešany 31.12.2021
Zobrazených 16 - 30 z celkových 138.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 10