Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.11.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkou motorového vozidla.
1249010350
140.00 € s DPH Obec Nemešany KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group 16.11.2021
10.11.2021 Zmena cien za zber, prepravu, zneškodnenie a uloženie KO od 1.1.2022.
0.00 € s DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 10.11.2021
10.11.2021 Záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a za podmienok dohodnutých v zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR: hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka v obstarávacej hodnote: 114000 €
KRHZPO-VO-660-015/21
114000.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 20.10.2021
25.10.2021 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP.
309070ABB6
27276.00 € s DPH Obec Nemešany Pôdohospodárska platobná agentúra 05.10.2021
19.10.2021 Služba: Mobilný Hlas doba viazanosti 24 mesiacov. Program služby : Biznis premium 23, platnosť ceny mesačne 18 € s DPH.
1-796312416615
18.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 18.10.2021
19.10.2021 Zabezpečenie vykonávania aktivačne činnosti v dobe od 03.01.2022 do 31.12.2022 v katastrálnom území obce Nemešany.
21/36/010/25
0.00 € s DPH Obec Nemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 19.10.2021
05.10.2021 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom.
IROP-CLLD-X653-D1-51
100000.00 € bez DPH Obec Nemešany Občianske združenie MAS LEV, o.z. 29.09.2021
27.09.2021 Dohoda zmluvných strán o vytvorení spoločného školského obvodu základných škôl pre ročníky 1.- 9. (obce Baldovce, Buglovce, Dúbrava, Harakovce, Nemešany, Studenec a Ordzovany) a ročníky 5 - 9. (pre obce Beharovce, Bijacovce, Granč-Petrovce, Jablonov, Korytné, Lúčka, Pongrácovce a Poľanovce), a to za účelom zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v týchto obciach.
1/2021
0.00 € s DPH Obec Nemešany Mesto Spišské Podhradie 17.09.2021
21.09.2021 Poskytnutie úveru bankou klientovi.
80/004/21
112711.00 € s DPH Obec Nemešany Prima banka Slovensko, a.s. 20.09.2021
15.07.2021 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu aktivít Projektu: Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa
IROP-CLLD-X653-512-0
89808.82 € bez DPH Obec Nemešany Občianske združenie MAS LEV, o.z. 15.07.2021
25.06.2021 Balík Biznis linka XL
9929841270
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 24.06.2021
25.06.2021 poskytnutie finančného príspevku vo výške 40 € na Aktív BDK - slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi
1/2021
40.00 € s DPH Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves Obec Nemešany 25.06.2021
17.05.2021 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu sume 1400 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
1421 576
1400.00 € s DPH Obec Nemešany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 14.05.2021
03.05.2021 Úprava režijných nákladov na celodennú stravu pre deti MŠ Nemešany s účinnosťou od 02.05.2021.
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 02.05.2021
03.05.2021 Úprava ceny obedov zamestnancov Obce Nemešany s účinnosťou od 02.05.2021.
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 02.05.2021
Zobrazených 91 - 105 z celkových 138.
1 2 3 4 5 7 9 10