Obec Nemešany

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABB6

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: Na základe Žiadosti Prijímateľa o významnejšiu zmenu projektu doručenej Poskytovateľovi dňa 06.04.2022, sa v Prílohe č. 2 Zmluvy, časť 5. Aktivity projektu mení nasledovne: ,,Celková dĺžka realizácia hlavných aktivít projektu: 21 Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 10/2021 Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 06/2023“.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.07.2022

Datum zverejnenia: 20.07.2022

Dokumenty Pdf Dodatok c. 1 k zmluve o poskytnuti NFP c. 309070ABB6.pdf ( veľkosť: 80,9 KB, aktualizované: Streda 20. Júl 2022 10:11 )