Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.08.2022
Crz:22.08.2022 17:05
Zmena "Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 10.07.2020".
0.00 € s DPH Obec Nemešany StavStar s.r.o. 10.06.2022
15.08.2022
Crz:15.08.2022 17:09
Sim karta a zariadenie Samsung Galaxy.
1-800858077531
75.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 15.08.2022
20.07.2022
Crz:20.07.2022 17:14
Na základe Žiadosti Prijímateľa o významnejšiu zmenu projektu doručenej Poskytovateľovi dňa 06.04.2022, sa v Prílohe č. 2 Zmluvy, časť 5. Aktivity projektu mení nasledovne: ,,Celková dĺžka realizácia hlavných aktivít projektu: 21 Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 10/2021 Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 06/2023“.
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Nemešany Pôdohospodárska platobná agentúra 04.07.2022
28.06.2022
Crz:29.06.2022 01:14
Nájom hrobového miesta.
2022/28
0.00 € s DPH Elena Sedláková Obec Nemešany 24.06.2022
23.06.2022
Crz:24.06.2022 01:14
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k zmluve uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom - mení sa dĺžka realizácie na 10 mesiacov, začiatok realizácie: 01.08.2021, ukončenie realizácie 31.5.2022.
IROP-CLLD-X653-512-0
0.00 € s DPH Obec Nemešany Občianske združenie MAS LEV, o.z. 22.06.2022
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:11
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač, obstarávacia hodnota 304,80 EUR/ks, v počte 1 ks.
ZML-3-63/2021-230
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 21.03.2022
19.05.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Poistenie majetku.
4419008530
0.00 € s DPH Obec Nemešany KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 17.05.2022
09.05.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Poskytnutie dotácie 1400 € pre DHZO na zabezpečenie materálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
1422417
1400.00 € s DPH Obec Nemešany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 06.05.2022
04.05.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Absolvovanie súvislej pedagogickej praxe žiakov SOŠPg v Levoči v Materskej škole Nemešany v termíne 16. - 20. 05. 2022.
ZML-9/2022-724
0.00 € s DPH Stredná odborná škola pedagogická Obec Nemešany 29.04.2022
02.05.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Nájom hrobového miesta.
2022/27
0.00 € s DPH Ing. Mária Ondrušová Obec Nemešany 29.04.2022
20.04.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Nájom hrobového miesta.
2022/25
20.00 € bez DPH Agnesa Zumriková Obec Nemešany 31.12.2021
30.03.2022 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP a Dodatku č. 1 k zmluve uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom - mení sa výška Celkových oprávnených výdavkov a maximálna výška príspevku. Celkové oprávnené výdavky: 100 000,00 EUR. Príspevok maximálne do výšky 95 000,00 EUR.
IROP-CLLD-X653-512-0
95000.00 € s DPH Obec Nemešany Občianske združenie MAS LEV, o. z. 23.03.2022
23.03.2022 Organizovanie a zabezpečenie odbornej praxe žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči v termíne od 04.04. do 08.04.2022 /5 pracovných dní/.
ZML-7/2022-515
0.00 € s DPH Stredná odborná škola pedagogická Obec Nemešany 21.03.2022
02.03.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/26
45.00 € bez DPH Rudolf Tarajčák Obec Nemešany 31.12.2021
28.02.2022 Záväzok dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa a záväzok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť.
0410/2022
0.00 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 17.02.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 159.
1 3 5 6 7 8 9 10 11