Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.01.2022 Nájom hrobového miesta.
15/2011
70.00 € bez DPH Katarína Mydlárová Obec Nemešany 13.12.2021
03.01.2022 DEUS prenecháva do vlasníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku, aktuálne nachádzajúcu sa v priestoroch Používateľa, určenú čo do druhu a počtu v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Zoznam výpočtovej techniky.
ZLP-VT-2021-0406
100.00 € bez DPH Obec Nemešany DataCenrum elektronizácie územ. samosprávy Slovenska /DEUS/ 02.11.2021
28.12.2021 Ceny za zber, prepravu a zneškodnenie KO od 1.2.2022. Ceny sú uvedené bez DPH a sú platné od 1.2.2022
Dodatok č. 17
0.00 € bez DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 20.12.2021
28.12.2021 Záväzok dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 28.2.2022.
0247/2022
0.00 € bez DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 22.12.2021
28.12.2021 Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu
DODATOK č. 1
201.38 € bez DPH MB-RAMS s.r.o. Obec Nemešany 22.12.2021
28.12.2021 V článku III. Miesto a čas vykonania diela sa text v bode 3.3 nahrádza novým textom a to: "Termíny realizácie diela: do 120 dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom."
DODATOK č. 1
0.00 € s DPH Obec Nemešany StavStar s.r.o. 21.12.2021
16.11.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkou motorového vozidla.
1249010350
140.00 € s DPH Obec Nemešany KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group 16.11.2021
10.11.2021 Zmena cien za zber, prepravu, zneškodnenie a uloženie KO od 1.1.2022.
0.00 € s DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 10.11.2021
10.11.2021 Záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a za podmienok dohodnutých v zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR: hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka v obstarávacej hodnote: 114000 €
KRHZPO-VO-660-015/21
114000.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 20.10.2021
25.10.2021 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP.
309070ABB6
27276.00 € s DPH Obec Nemešany Pôdohospodárska platobná agentúra 05.10.2021
19.10.2021 Služba: Mobilný Hlas doba viazanosti 24 mesiacov. Program služby : Biznis premium 23, platnosť ceny mesačne 18 € s DPH.
1-796312416615
18.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 18.10.2021
19.10.2021 Zabezpečenie vykonávania aktivačne činnosti v dobe od 03.01.2022 do 31.12.2022 v katastrálnom území obce Nemešany.
21/36/010/25
0.00 € s DPH Obec Nemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 19.10.2021
05.10.2021 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom.
IROP-CLLD-X653-D1-51
100000.00 € bez DPH Obec Nemešany Občianske združenie MAS LEV, o.z. 29.09.2021
27.09.2021 Dohoda zmluvných strán o vytvorení spoločného školského obvodu základných škôl pre ročníky 1.- 9. (obce Baldovce, Buglovce, Dúbrava, Harakovce, Nemešany, Studenec a Ordzovany) a ročníky 5 - 9. (pre obce Beharovce, Bijacovce, Granč-Petrovce, Jablonov, Korytné, Lúčka, Pongrácovce a Poľanovce), a to za účelom zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v týchto obciach.
1/2021
0.00 € s DPH Obec Nemešany Mesto Spišské Podhradie 17.09.2021
21.09.2021 Poskytnutie úveru bankou klientovi.
80/004/21
112711.00 € s DPH Obec Nemešany Prima banka Slovensko, a.s. 20.09.2021
Zobrazených 106 - 120 z celkových 159.
1 2 3 4 5 6 8 10 11