Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.07.2021 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu aktivít Projektu: Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa
IROP-CLLD-X653-512-0
89808.82 € bez DPH Obec Nemešany Občianske združenie MAS LEV, o.z. 15.07.2021
25.06.2021 Balík Biznis linka XL
9929841270
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 24.06.2021
25.06.2021 poskytnutie finančného príspevku vo výške 40 € na Aktív BDK - slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi
1/2021
40.00 € s DPH Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves Obec Nemešany 25.06.2021
17.05.2021 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu sume 1400 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
1421 576
1400.00 € s DPH Obec Nemešany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 14.05.2021
03.05.2021 Úprava režijných nákladov na celodennú stravu pre deti MŠ Nemešany s účinnosťou od 02.05.2021.
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 02.05.2021
03.05.2021 Úprava ceny obedov zamestnancov Obce Nemešany s účinnosťou od 02.05.2021.
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 02.05.2021
03.05.2021 V článku II Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým znením: Zmena doby výpožičky na dobu určitú a to do uplynutia 15. kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia vypožičiavateľa o skončení Zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy.
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Štatistický úrad SR 15.03.2021
16.03.2021 Zmena doby výpožičky. V čl. II Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým znením.
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Štatistický úrad SR 15.03.2021
10.03.2021 Poskytnutie tlačového zariadenia HP PageWide 377dw do dočasného užívania,doprava zariadenia na dohodnuté miesto, dodávka spotrebných materiálov na prevádzkovanie predmetu zmluvy, zabezpečenie opráv a údržby zariadenia počas celej doby platnosti zmluvy, predaj uvedeného zariadenia po 48 mesiacoch používania.
111210001BPT
115.62 € s DPH Obec Nemešany REGIONPRESS, s.r.o. 11.02.2021
22.01.2021 zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 v obci Nemešany
0.00 € s DPH Obec Nemešany MOM č. 45-00329622-A0001 22.01.2021
22.12.2020 Zmena cien za zneškodnenie odpadov a za zneškodnenie KO s obsahom škodlivín od 1.1.2021
Dod.č.16 k 10/L/2006
0.00 € s DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 16.12.2020
14.12.2020 prenájom miestnosti na zriadenie POTRAVÍN, SKLAD, CHODBA, WC
1.00 € s DPH MB-RAMS, s.r.o. Obec Nemešany 30.11.2020
14.12.2020 Stanovenie výšky pomernej časti dotácie na záujmové vzdelávanie podľa Čl. III. Zmluvy na základe predložených údajov podľa Čl. II. ods. 8 Zmluvy.
25.00 € s DPH Centrum voľného času Obec Nemešany 09.12.2020
27.11.2020 ŠÚ SR bezplatne prenecháva Obci koncové zariadenia a SIM karty, za účelom poskytnúť mobilným asistentom sčítania na výkon asistovaného sčítania v teréne v súvislosti s uskutočnením sčítania obyvateľov v roku 2021
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Štatistický úrad SR 26.11.2020
28.10.2020 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
20/36/010/28
0.00 € s DPH Obec Nemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 28.10.2020
Zobrazených 121 - 135 z celkových 159.
1 2 3 4 5 6 7 9 11